Copyright 2020 - ČESKÁ ASOCIACE OCHRANY ROSTLIN

Podívej se do pole 2019

V letošním roce jsme spustili nultý ročník projektu Podívej se do pole.

Akce byla úspěšná, ohlasy z terénu jsou pozitivní. Děkujeme zúčastněným zemědělcům za ochotu a spolupráci. Příští rok budeme projekt opakovat, pro jednodušší přihlašování chystáme formulář přímo na tomto webu.

Informační cedule a pokusná místa byly vidět na polních dnech společnosti Bayer:

 

 

I na polích s cukrovkou nebo kukuřicí zemědělských podniků ve východních Čechách, na Vysočině a na Brněnsku: 

    

 

  

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

 

Rozhodnutí Evropského soudního dvora o regulaci přípravků

Evropský soudní dvůr vydal 1. 10. 2019 rozhodnutí a k němu tiskovou zprávu, jejíž originál je zde a tisková zpráva přeložená do češtiny je k přečtení zde.

Francouzský místní soud rozhodoval případ, kdy skupina aktivistů zničila kanystry s glyfosátem a následně u soudu zpochybňovala evropský systém regulace přípravků na ochranu rostlin. Evropský soudní dvůr se v tomto případě vyjádřil, že je regulace v pořádku. Postupy vedoucí ke schválení přípravku posuzují nejen samotnou účinnou látku, ale i kumulativní efekt celého přípravku (chemické směsi). Nařízení EU o přípravcích na ochranu rostlin není stiženo zjevnou vadou, požaduje testy, studie a analýzy, podle kterých se přípravek posuzuje. Úkolem příslušných orgánů je podle předložených dokumentů zhodnotit riziko používání příravku a vyloučit s ohledem na současné vědecké a technické poznatky riziko, že daný přípravek je karcinogenní nebo toxický. 

-------------------------------------------------------

 

 

 

 

CCPA ocenila vítěze 3. ročníku soutěže „Rostlinolékařství do škol“

Soutěže, kterou pro studenty středních škol vyhlašuje Česká společnost rostlinolékařská, se v letošním roce zúčastnilo 47 studentů ze 16-ti středních zemědělských a odborných škol. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo pod patronací Místopředsedy zemědělského výboru poslanecké sněmovny Mgr. Radka Holomčíka 13. června 2019 v kinosále Poslanecké sněmovny v Praze.
 

Česká asociace ochrany rostlin se jako partner soutěže rozhodla ocenit nejen vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích a také nejúspěšnější školu, kterou se stala Střední zahradnická škola Rajhrad.  Pro „mladé rostlinolékaře“ a jejich pedagogy připravila v termínu 12. - 13. 9. 2019 v Olomouci 2denní odborný program. Po příjezdu měli studenti možnost se spolu s průvodcem seznámit s historií a krásami Olomouce. Překvapením byla návštěva kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci, kde na nás čekal pan varhaník a vzal nás s sebou na kůr, aby nás seznámil s funkcí zdejších originálních varhan a kde jsme s obdivem mohli obdivovat jeho hru na tento unikátní nástroj. Poté následovala večeře s hostem – významnou osobností z oblasti rostlinolékařství, kterou byl bývalý ministr zemědělství a poslanec Parlamentu České republiky pan Marian Jurečka.

 

Druhý den dopoledne byl za pomoci pedagogů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého pro studenty připraven odborný program – návštěva laboratoře genetiky, prohlídka mořského akvária, informace o možnostech studia na UP, ochrana rostlin, termokamera a její využití v praxi, který jim pomohl otevřít nové obzory pro možnosti dalšího studia a jejich profesního směřování v budoucnu. Posledním bodem  odborného programu byla návštěva bioplynové stanice společnosti OLBENA v části Olomouc – Holice.

 Věříme, že studijní cesta do Olomouce byla pro studenty a jejich pedagogy hezkým oceněním jejich zájmu o obor rostlinolékařství a bude inspirací i pro další studenty, aby se zapojili do dalšího ročníku soutěže „Rostlinolékařství do škol“.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Již 4. operace Europolu zaměřená na nelegální přípravky

Během čtvrté koordinovaná operace Europolu Silver Axe  bylo zadrženo přes 550 tun nelegálních přípravků na ochranu rostlin

18. června 2019

Tisková zpráva Europolu

Novým mezníkem pro boj s nelegálními přípravky na ochranu rostlin se stala koordinovaná operace Europolu Silver Axe, které se za podpory Evropského řadu pro boj proti podvodům (European Anti-Fraud Office - OLAF) zúčastnilo 29 zemí, poprvé také včetně České republiky. Operace Silver Axe se poprvé konala v roce 2012 a jejím účelem bylo zaměřit se na nelegální obchod s přípravky na ochranu rostlin. Od jejího zahájení bylo již zabaveno 1 222 tun nelegálních a padělaných výrobků. V rámci Silver Axe IV bylo v roce 2019 v Evropě zabaveno 550 tun zboží a došlo k zatčení tří osob. Tímto množstvím nelegálních přípravků by bylo možno ošetřit plochu o velikosti 49 000 km2, což představuje 62% rozlohy České republiky.

Operace Silver Axe pokračuje již čtvrtým rokem a v tomto roce byly úředníky kontrolních a donucovacích orgánů provedeny kontroly ve významných námořních přístavech, na letištích a na pozemních hranicích. Kontrola se dále týkala výrobních a přebalovacích zařízení v následujících 29 zúčastněných zemích: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie.

Ohrožení životního prostředí a zdraví

Přípravky na ochranu rostlin jsou před uvedením na trh podrobeny přísnému testování. Nelegální přípravky testovány nejsou a představují tímto hrozbu pro životní prostředí a zdraví a bezpečnost uživatelů a spotřebitelů. Operace Silver Axe je zaměřena na prodej a distribuci nelegálních přípravků k ochraně rostlin (včetně porušení práv duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky, patenty a autorská práva) a zaměřuje se na nezákonný obchod s těmito přípravky.

V průběhu akce si odborní pracovníci Europolu vyměňovali údaje získané od zúčastněných zemí, analyzovali data a spolupracovali se zúčastněnými stranami z 34 soukromých společností zabývajících se výrobou a obchodem s přípravky na ochranu rostlin. Kromě této analytické podpory bylo Europolem nasazeno šest odborníků místních inspekcí k podpoře operací v členských státech.

Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF poskytl Europolu a zúčastněným zemím informace o 120 případech podezřelých nákladů přípravků dopravených do Evropské unie.

Spolupráce soukromého a veřejného sektoru

Klíčovou pro úspěch operace byla spolupráce mezi soukromými firmami a dalšími evropskými a mezinárodními orgány. Partneři soukromého sektoru byly organizace CropLife International, Evropská asociace ochrany rostlin (ECPA) a Evropská asociace pro péči o rostliny (ECCA), které zastupovaly v průběhu operace průmyslové odvětví zabývající se ochranou rostlin. Veřejný sektor byl zastoupen Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin DG SANTE, OLAF, INTERPOL a Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a tyto orgány se rovněž se zúčastnily přípravné fáze a operace samotné.

Catherine De Bolle, výkonná ředitelka, Europol: „Ačkoli se tato operace konala teprve počtvrté, podařilo se opět porazit předchozí rekordy. Europol operací Silver Axe zdůrazňuje, že bezpečnost a ochrana zdraví společnosti stojí na prvním místě. Za velmi významnou a důležitou při řešení problémů považuji spolupráci s našimi partnery. Je třeba proti tomuto druhu zločinu bojovat přímo a odpovědné osoby musí být spravedlivě potrestány.“

Hans Mattaar, technický ředitel, ECCA: „Každá z nových operací Silver Axe ukazuje, jak zlepšení spolupráce mezi donucovacími orgány vede k větší efektivitě v boji proti nelegálním přípravkům na ochranu rostlin. ECCA se z výsledku Silver Axe IV teší, ale je zároveň stále pokračujícím nelegálním obchodem znepokojena. Vážíme si naší spoluúčasti a našich kontribucí Europolu při rozšiřování působnosti Silver Axe. Zvýšení tlaku je jediný způsob, jak odrazovat zločinecké organizace od tohoto nelegálního obchodu.“

Christian Archambeau, výkonný ředitel, EUIPO, uvedl: „Padělané přípravky na ochranu rostlin mohou mít vážné škodlivé účinky na životní prostředí a zdraví a bezpečnost občanů a spotřebitelů. EUIPO se zavazuje, že bude i nadále rozvíjet výzkum, který doloží dopad porušování práv duševního vlastnictví, analýzu trendů padělání a podporu vynucovacích prostředků v boji proti padělkům. Výzkum EUIPO vykazuje v EU každoročně hospodářskou ztrátu ve výši 1,3 miliardy EUR v důsledku padělání přípravků na ochranu rostlin.“

--------------------------------------------------

 

14. 3. 2019 vyjádření ÚKZÚZ ke glyfosátu

Omezení použití přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou glyfosát

14.3.2019

V roce 2019 došlo na základě změny rozhodnutí o povolení přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou glyfosát u všech držitelů těchto povolení ke změně rozsahu použití. U přípravků vyrobených v roce 2019 podle nového povolení vydaného ÚKZÚZ se již nevyskytuje na jejich etiketě možnost předsklizňového použití v obilninách, řepce ozimé, popř. dalších plodinách.

Jelikož nebyly naplněny důvody pro odejmutí, změnu či neobnovení povolení přípravků s účinnou látkou, neboť se netýkaly ochrany zdraví lidí a zvířat nebo životního prostředí, stanovil ÚKZÚZ v souladu s ustanovením článku 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění, odkladnou lhůtu pro prodej a distribuci, která nepřesahuje šest měsíců, a navíc nejvýše jeden rok pro odstranění, skladování a využití stávajících zásob přípravku na ochranu rostlin, jenž obsahují v rozsahu použití možnost předsklizňové aplikace. Aktuální informace o možnosti použití konkrétního obchodního názvu přípravku s glyfosátem lze najít v „Registru přípravků na ochranu rostlin“ na webu ÚKZÚZ po zadání názvu účinné látky glyfosát v části „Vyhledávání v registru“.

Zemědělské veřejnosti lze s ohledem na zmíněné omezení předsklizňového použití přípravků s glyfosátem doporučit, aby i přes možné použití zásob přípravků s glyfosátem před sklizní v roce 2019 dbali na dodržování agronomických a agrotechnických postupů, a to:

  1. volby vhodné odrůdy,

  2. zajištění vyrovnaného porostu pomocí regulátorů růstu,

  3. předcházení zaplevelení porostů, 

  4. využití dělené sklizně (tam, kde je to možné),

  5. dosoušení zrna po sklizni.

 

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/omezeni-pouziti-pripravku-na-ochranu.html

-------------------------------------------------

 

 

 

1. 1. 2019 - výročí založení CCPA

Česká asociace ochrany rostlin byla založena v lednu 1994 jako Svaz výrobců a dovozců agrochemických přípravků - SVADAP.

Při příležitosti narozenin CCPA měníme logo na modernější, další změny (například i na tomto webu) budou následovat:

    

 

 

 

 

Silver Axe III - celoevropská akce proti padělkům přípravků

V roce 2018 proběhla již třetí celoevropská akce zaměřená proti obchodu s padělky přípravků na ochranu rostlin. Tentokrát bylo zabaveno množství nelegálních přípravků, kterým by bylo možné ošetřit území velké přibližně jako Spojené království.

Z tiskové zprávy Europolu:

Dosud největší odhalení nelegálních přípravků na ochranu rostlin v operaci Europolu SILVER AXE

Zhruba 360 tun nelegálních nebo padělaných přípravků na ochranu rostlin bylo zabaveno v Evropě při operaci SILVER AXE III, každoroční akci koordinované Europolem s podporou Evropského úřadu pro boj proti podvodům (European Anti-Fraud Office - OLAF).

Operace SILVER AXE III trvala 20 dnů, během nichž byly provedeny kontroly ve velkých námořních přístavech, na letištích, pozemních hranicích, ve výrobních a překládacích/přebalovacích závodech v následujících 27 účastnických zemích: Austrálii, Belgii, Bulharsku, Chorvatsku, Finsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Litvě, Lucembursku, Maltě, Moldávii, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Srbsku, Slovenské republice, Slovinsku, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii, Ukrajině, Holanska (vedoucí akce) a Itálie (spoluvedoucí).

Přípravky na ochranu rostlin jsou v dnešní době celosvětově jedním z nejvíce regulovaných produktů, a mohou být obchodovány a používány v rámci EU pouze pokud jsou tyto výrobky prokázány jako bezpečné a povolené.

Operace SILVER AXE se zaměřuje na prodej a uvádění padělaných přípravků na ochranu rostlin na trh (importované přípravky), včetně porušení práv duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky, patenty a autorská práva.

Během akční fáze si odborníci Europolu vyměňovali a analyzovali údaje získané od zúčastněných zemí, spolupracovali se zájmovými stranami ze 43 soukromých společností zabývajících se výrobou a obchodem s přípravky na ochranu rostlin a na požádání poskytli podporu na místě. OLAF poskytl Europolu a zúčastněným zemím informace o 180ti podezřelých zásilkách přípravků na ochranu rostlin překládaných na území Evropské unie.

Zásadní pro úspěch akce byla spolupráce se soukromým sektorem a jinými evropskými a mezinárodními orgány. CropLife International, Evropská asociace pro ochranu rostlin (ECPA) a Evropská asociace pro péči o plodiny (ECCA), zastupující průmyslovou ochranu rostlin, a EC-DG SANTE, OLAF, INTERPOL a FAO z veřejného sektoru, se účastnily jak přípravné fáze, tak operace samotné.

 

Wil van Gemert, zástupce výkonného ředitele odboru operací Europolu, uvedl: "Policie v celé Evropě i mimo ni zaměřuje svou sekeru na padělané přípravky na ochranu rostlin. Rekordní objem nebezpečných látek zabavených v letošním roce je důležitým krokem k zastavení toku těchto potenciálně smrtelných výrobků na trh EU. Spletitost a rozsah těchto podvodů znamená bezpodmínečnou přeshraniční spolupráci za účasti mnoha agentur, spolupracujícími ruku v ruce se soukromým sektorem. "

Graeme Taylor, ředitel pro veřejné záležitosti pro ECPA, uvedl: "Řada nedávných zpráv upozornila na rostoucí hrozbu v otázce padělaných a nelegálních přípravků na ochranu rostlin: odhaduje se, že v EU tvoří téměř 14% trhu. Nejedná se pouze o problém pro výrobce, jejichž produkty jsou padělané, ale významněji představují riziko pro zdraví a životní prostředí, protože nepodléhají žádné přísné bezpečnostní zkoušce nebo nařízení, pod která povolené přípravky na ochranu rostlin zákonně spadají. Těší nás postupné kladné výsledky Operace Silver Axe a Europolu vděčíme za to, že se rozhodl ujmout se vedení v této důležité věci."

SILVER AXE se stává důležitou akcí také v oblasti duševního vlastnictví a byla financována z Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

Paul Maier, ředitel střediska pro sledování porušování práv k duševnímu vlastnictví EUIPO, dodal: "Vlastní výzkum EUIPO ukazuje, že každý rok se v celé EU ztrácí 1,3 miliardy Euro díky padělaným přípravkům na ochranu rostlin. Toto je však jen ekonomická otázka věci - potenciálně škodlivé účinky, které mohou padělané přípravky na ochranu rostlin mít na potravinový řetězec a následně zdraví a bezpečnost spotřebitelů, je velmi znepokojující. Prostřednictvím našeho financování jednotky IPC3 v Europolu, pomáhá EUIPO podporovat boj proti trestné činnosti v oblasti duševního vlastnictví."

Od roku 2015 se počet účastníků akce SILVER AXE každoročně zvyšuje, odrážejíc tak rostoucí závazek tuto záležitost řešit.

 

 

 

12. 9. 2018 Tisková zpráva ÚKZÚZ - označování přípravků

Legislativa přináší zpřehlednění etiket přípravků na ochranu rostlin, ale i snížení možnosti padělání samotných přípravků

Tisková zpráva – Nová vyhláška v oblasti přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin přispěje ke zpřehlednění údajů na etiketách přípravků pro neprofesionální uživatele, sjednocení návodů k použití od jednotlivých dodavatelů. Zároveň má za cíl eliminovat možnost padělání přípravků zavedením 2D kódů.

S účinností od 1. 1. 2020 budou dle nové vyhlášky č. 132/2018 Sb. platit požadavky na formu a uspořádání údajů na etiketě přípravků na ochranu rostlin (dále jen „přípravky“), požadavky na balení a označování přípravků pro neprofesionální uživatele a požadavky na označování pomocných prostředků. Stanoveny jsou obsahové náležitosti etikety i pořadí jednotlivých údajů na etiketě. Zohledněny jsou specifika balení a označení přípravků pro neprofesionální uživatele např. z hlediska jeho velikosti, použití odměrky, či způsobu uvedení dávkování apod.

S označováním přípravků souvisí také požadavek, jež bude po 1. 1. 2020 povinný pro označení přípravků na ochranu rostlin. Jedná se o zavedení tzv. 2D kódu, který by měl vést nejen k vylepšení digitalizace záznamů o uvádění přípravků na trh, ale také ke snížení možnosti padělání přípravků na ochranu rostlin.

Přípravek by měl být označen 2D kódem, jež ponese informaci o číslu šarže a datu výroby, případně další informace. Jakmile budou tyto údaje včetně prvotního výrobce přípravku  k dispozici prostřednictvím 2D kódu, bude distributor  tyto záznamy využívat v elektronické podobě což mj. přinese časovou úsporu při příjmu, skladování a dodávkách přípravků

Vyhláška dále upravuje kritéria na místa, na nichž dochází při podnikatelské činnosti k nakládání s přípravky a pomocnými prostředky v rámci uvádění na trh, a nově se věnuje i způsobům odběru vzorků přípravků pro kontrolní účely.


Ivana Kršková, tisková mluvčí ÚKZÚZ

---------------

Vyhláška online zde na webu MZe.

12. 10. 2018 glyfosát - vyjádření eurokomisaře

Komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise Vytenis Andriukaitis se pro server Euractiv vyjádřil ke kauze glyfosát (v angličtině):

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/video/eu-health-chief-some-politicians-spoke-too-loudly-against-glyphosate-before-elections/ 

Někteří politici před hlasováním "hlasitě" vystupovali proti glyfosátu, který je nejčastěji užívaným herbicidem na světě, ale později se k němu vrátili, vyjádřil se komisař EU pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis v rozhovoru pro EURACTIV.com.
S odkazem na přístup Evropské komise týkající se glyfosátu a neonikotinoidů uvedl, že jde o "jasný příklad konzistence Komise", pokud jde o vědu. "Komise se bude řídit vědeckými důkazy a právními závazky a mám stejný návrh pro členské státy."
Komisař EU vysvětlil, že lidé jsou velmi citliví na potraviny a jejich bezpečnost a věnují vysokou pozornost hodnocením a vyjádřením úřadu EFSA.
"Víme, že máme spoustu problémů, pokud jde o hodnocení pesticidů od environmentálních a zdravotních otázek až po bezpečnost potravin [...], potřebujeme ještě zvýšit vědecké kapacity EFSA, transparentnost a nezávislost a samozřejmě zajistit přístup k údajům."
Poznamenal, že vědecké údaje, které byly předány, by měly být okamžitě k dispozici a otevřeny na webových stránkách, aby mohli lidé stáhnout. "Potřebujeme více zapojit veřejnost."
Zdůraznil však, že pokud jde o důvěrná data, musí existovat řádný právní přístup. "Musí být správný po právní stránce a musí být posouzen také úřadem EFSA. V současné době nemáte šanci ověřit, zda jsou některé dokumenty oprávněně zahrnuty do tzv. obchodní doložky (a tím pádem podléhají utajení). "
"Nyní může být úřad EFSA vyzván, aby posoudil a ověřil odůvodnění obchodního utajení. A pak samozřejmě existují přísná kritéria, co to znamená, důvěrná klauzule."
 

17. 9. 2018 - Tisková zpráva - glyfosát

Stanovisko CCPA k tiskové zprávě Ministerstva zemědělství o plánu omezit používání glyfosátu:

Navrhovaný plošný zákaz použití přípravků s účinnou látkou glyfosát pro předsklizňové aplikace, nebo omezení plošného používání na orné půdě je pro zemědělce špatnou zprávou snižující konkurenceschopnost českého zemědělství.  
Glyfosát se v zemědělství používá již od roku 1974 a za tu dobu se stal pravděpodobně nejrozšířenějším herbicidem na světě vůbec. Jedná se o látku, která byla opakovaně schválena různými regulatorními systémy na světě jako bezpečná.

V roce 2015 publikovala Mezinárodní agentura a pro výzkum rakoviny (IARC) v Lyonu studii, kde glyfosát klasifikovala jako pravděpodobný karcinogen – kategorie 2a . Tato studie, která vyvolala velký zájem laické i  odborné veřejnosti, byla následně podrobena odbornému zkoumání mnoha národních i mezinárodních regulatorních orgánů. Ani jeden z nich však nepotvrdil závěry IARC a neklasifikoval glyfosát jako karcinogen.


„V současné době je glyfosát pro zemědělskou praxi nenahraditelnou látkou a pokud dojde k jeho nahrazení, tak látkou s výrazně horšími ekotoxikologickými vlastnostmi. “ řekla Eliška Princová, ředitelka České asociace ochrany rostlin. Česká republika se tímto navrhovaným opatřením stane první zemí na světě, kde pěstitelé nebudou moci využívat plošnou aplikací glyfosátu proti plevelům před setím plodin, což bude mít mimořádný dopad jak pro zemědělce, kteří glyfosát používají v půdoochranných technologiích, které přispívají ke snížení rizik vodní a větrné eroze, tak i pro farmáře používající konvenční technologie a glyfosát používají jen v případech většího zaplevelení.
 „Domníváme se, že by Česká republika měla i nadále respektovat výsledky zkoumání regulatorního systému EU, který lze jistě označit za jeden z nejkompetentnějších na světě. Znevažování a nerespektování hodnocení odborných orgánů jako je EFSA nebo ECHA z našeho pohledu není cestou, kterou bychom podporovali, uvedla Princová.


Ministerstvo zemědělství by zákazem předsklizňových aplikací a plošného používání glyfosátu zašlo pravděpodobně výrazně nad rámec legislativních předpisů EU. Vzhledem k tomu, že zemědělci z okolních zemí takto omezeni nejsou, bude poškozena konkurenceschopnost nejen českého zemědělství, ale i jiných hospodářských odvětví, které nespadají pod resortní působení Ministerstva zemědělství.  

 

 

 

 

3. 5. 2018 Vyjádření k zákazu neonikotinoidů

Přebíráme tiskovou zprávu ČSR, ČAZV a ČMŠSA, se kterou se ztotožňujeme:

Odbor rostlinolékařství České akademie zemědělských věď ČAZV, Česká společnost rostlinolékařská a Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace si v této tiskové zprávě dovolují vyslovit názor na aktuální vývoj v oblasti zákazů účinných látek přípravků na ochranu rostlin pro zemědělskou praxi. Téměř absolutní zákaz používání tří neonikotinoidů z konce minulého týdne je jedním z nich. Při veškerém respektování odborných názorů prokazujících určitou škodlivost těchto látek pro opylovače se přesto domníváme, že absolutní zákaz je krokem špatným směrem. Navíc v situaci, kdy především pro moření osiva není adekvátní náhrada. Apelujeme na všechny články rozhodovacího řetězce, aby při takto závažných rozhodnutích posuzovaly problém komplexně a zvažovaly všechny důsledky. Tedy nejen čistě environmentální, ale i provozní a produkční. Tady totiž vidíme největší problém, který ve svém důsledku může mít závažnější environmentální dopad než vlastní aplikace NNI. Ten spočívá, dle našeho názoru, v substituci moření foliární aplikací, kdy kromě nadměrných přejezdů polí, nesrovnatelně větší spotřebě vody oproti moření či zásahu necílových organizmů při foliární aplikaci, povede k vnosu mnohem vyššího množství pesticidních složek do životního prostředí. Oceňujeme, že Česká republika, potažmo české ministerstvo zemědělství bylo jako jedna ze čtyř zemí proti zákazu a jsme připraveni podílet se na formulacích při žádosti o výjimku pro ČR z tohoto zákazu. Žádný rostlinolékař nechce více, než je nutné, zatěžovat životní prostředí prvky integrované ochrany rostlin včetně pesticidů. Ale na druhé straně, při vědomí, že spotřebitel vyžaduje dostatek kvalitních a zdravotně nezávadných potravin, se současná produkce neobejde bez ochrany rostlin. Výše uvedený plošný zákaz v kontextu s dalšími diskutovanými účinnými látkami thiram, metalaxyl či další, jsou dle našeho názoru příkladem spíše environmentálně zaměřeného přístupu než přístupu podporujícího produkční zemědělství včetně produkce zdravých potravin. Náhrada je vždy jenom náhradou a jak se ukazuje, může mít i více negativní dopady. Ochrana přírody je vizitkou kulturnosti národa, ale pokud chce být národ nasycen, je třeba v mnoha případech hledat kompromisy. Neuvážené zákazy vybraných účinných látek se mohou projevit, a již také projevují, jako opatření, které nejen nepřinese nic pozitivního z hlediska ochrany životního prostředí, ale pouze zkomplikuje činnost zemědělců.

 

 

 

26. 3. 2018 - Lepší transparentnost v průmyslu na ochranu rostlin

Průmysl ochrany rostlin reaguje na obavy části veřejnosti i politiků, kteří dlouhodobě volají po větším omezování přípravků na ochranu rostlin. Společnosti, které přípravky vyrábějí, se rozhodly dát najevo, že již teď jsou přípravky na ochranu rostlin jedny z nejregulovanějších produktů, které nás v moderním světě obklopují a dobrovolně se rozhodly pro větší transparentnost a zveřejnění dat ze studií, která jsou předkládána v rámci procesu registrace přípravků. Veřejnost si bude na specializovaném webu moci najít, jaká regulatorní data jsou zapotřebí k registraci pesticidů, co se rozumí důvěrnými obchodními informacemi a jak tyto usnadňují vývoj udržitelných inovací ochrany plodin.

Více zde v pdf: Tisková zpráva

 

 

 

Evropská komise schválila použití glyfosátu na dalších 5 let

Evropská komise prováděcím nařízením obnovila schválení účinné látky glyfosát na dalších 5 let. Na základě tohoto nařízení je použití přípravků na ochranu rostlin, obsahujících účinnou látku glyfosát, povoleno ve všech členských zemích Evropské unie.

Nařízení Komise o obnově schválení glyfosátu, na jehož základě mohou být přípravky na ochranu rostlin na bázi glyfosátu v rámci Evropské unie používány dalších 5 let, vstoupilo v platnost 16. 12. 2017.
O glyfosátu existuje a také bylo v rámci přehodnocovacího procesu posouzeno velké množství informací, které vedly k závěru, že glyfosát  je bezpečný a splňuje všechny podmínky pro obnovení schválení.
Avšak vzhledem k tomu, že glyfosát je jedním z nejpoužívanějších herbicidů v Unii a očekává se rychlé generování nových dat a poznatků, které je pro zajištění vysoké ochrany trhu třeba vzít v úvahu, bylo stanoveno obnovení schválení glyfosátu na pět let. Cílem tohoto  opatření zajistit jeho přednostní přezkoumání oproti jiným účinným látkám.

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, L 333, 15. prosince 2017, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2017:333:TOC

 

 

8. 8. 2017 - Endokrinní disruptory

Endokrinní disruptory jsou látky, které ovlivňují hormonální systém zvířat i lidí, a momentálně jsou spolu s nenonikotinoidy v hledáčku Evropské komise. Pokud by byly plošně zakázány všechny látky, které mají tyto vlastnosti, mohla by se z trhu ztratit celá řada přípravků na ochranu rostlin.

Evropská komise od roku 2016 projednávala návrh, kterým by měnila přílohu II nařízení (ES) č. 1107/2009 o přípravcích na ochranu rostlin  a stanovila v něm vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému. Nyní v červenci roku 2017 po několika přepracováváních textu a vyjednávání získala Komise potřebnou většinou členských států Unie. Nutno podotknout, že i mezi podporovateli byla skupiny zemí, která návrh EK „akceptovala“ pouze výměnou za příslib, že Komise vypracuje vodítka pro uplatňování pravidel a hlavně, připraví návrh textu změny nařízením, kterým umožní v jasně definovaných případech možnost zachování přípravků na ochranu rostlin na trhu, bude-li k tomu důvod např. zohledněním přínosu oproti snížením možných rizik, socio-ekonomických dopadů nebo nemožnosti použití jiné látky proti dané chorobě rostlin. Nutno dodat, že jistou míru nedůvěry Komisi vyjádřily státy jako Spojené království, Polsko, Maďarsko a Lotyšsko tím, že návrh přímo nepodpořily a zdržely se hlasování – právě z důvodu absence záruk pro udržení zemědělské produkce na svém území.

Česká republika, naprosto konstantně se svým dřívějším vyjádřením, návrh Komise nepodpořila.

V podobném duchu, ale v jiné „schvalovací proceduře“ proběhlo přijetí návrhu stanovení vědeckých kritérií pro endokrinní disruptory dle nařízení č. 528/2012 o biocidních produktech. Zde měla Komise cestu ještě lehčí, členské státy potřebuje pouze pro konzultaci a navíc přijetí tohoto návrhu nastalo až po návrhu k přípravkům na ochranu rostlin. 

Nyní můžeme očekávat vyjádření Evropského parlamentu a Rady k oběma návrhům. I vzhledem k „prázdninám“ Bruselu nejdříve v horizontu 3 měsíců. Poté, nebude-li vznesena připomínka ani jedné i institucí, budou návrhy zveřejněny v úředním věstníku Evropské Unie a vstoupí v platnost.

V mezičase připraví Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská chemická agentura (ECHA) vodítka pro správnou implementaci nařízení napříč Unií.

Pro ty země, které projevily náklonost Evropské komisi výměnou za svůj hlas, nezbude jen doufat, že Komise svému slibu dostojí, připraví a posléze i přijme změnu nařízení tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví lidí a životního prostředí při současné možnosti produkce potravin rostlinného původu v zemích Unie.

 

 

 

 

28. 7. 2017 - Neonikotinoidy v Evropské unii

Zákaz moření neonikotinoidy (NNI) = „včelí“ téma Evropské komise

 

V roce 2013 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení [1] Evropské komise č. 485/2013, kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahující klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid. Tímto nařízením bylo dotčeno i použití mořeného osiva v České republice. Povoleno bylo pouze foliální použití těchto přípravků (pozn.: tedy aplikace na již rostoucí rostlinu) a současně byly stanoveny přesné a přísné podmínky jejich aplikace. Tyto podmínky nyní Evropská komise reviduje.

V současné době  probíhají na evropské úrovni v podstatě dvě činnosti. První – přehodnocení zákazu moření a druhá, přehodnocení podmínek pro použití přípravku na dosud povolené aplikace. Téma je již značně zpolitizováno a některé země (např. Francie) dokonce zvažují, že tyto látky na svém území zakáží úplně.

Mořidla
Původní záměr Evropské komise  „ochránit“ včely (nebo přesněji opylovače obecně) e se zákazem moření NNI bohužel nepodařilo dosáhnout. Naopak, zvýšila se spotřeba ostatních přípravků na ochranu rostlin v době vegetace. Dopadovou studii HFFA (zkratka: The Humboldt Forum for Food and Agriculture)   naleznete zde, popřípadě krátký schématický souhrn v angličtině zde. Naprosto logická je v tomto ohledu  i značná podpora zemědělců, kteří požadují  přehodnocení zákazu  moření neonikotinoidy, neboť následné ošetření rostlin bez možnosti moření má významné enviro-socio-ekonomické dopady na produkci kvalitních a cenově dostupných potravin na území EU.

Přehodnocení podmínek použití
Evropská komise ve výše uvedeném nařízení vyzvala „oznamovatele“ (subjekty, které mají registraci přípravku a žádají o povolení), aby do konce roku 2014 předložili Komisi, kompetentním orgánům v členských státech a Úřadu pro bezpečnost potravin Evropské Unie (EFSA) dodatečné doplňující informace (např. dopady na opylovače jiné než včely, nebo akutní a dlouhodobé riziko pro přežití včelstva a jeho další rozvoj a riziko pro včelí plod v důsledku příjmu kontaminovaného nektaru a pylu atd.) s tím, že tyto informace vyhodnotí a na základě všech nových dostupných  dat přehodnotí možnosti dalšího použití NNI. Komise a EFSA samozřejmě budou pracovat nejen s daty oznamovatelů, ale i s dalšími studiemi, jako je např.  nedávno publikovaná práce B. A. Woodstooka v časopisu Science - odkaz na anglický text zde.

Pokračování diskuze a případné rozhodnutí na úrovni EK je očekáváno na podzim tohoto roku.

 

[1] PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky

 

 

 

14. 7. 2017 - 122 tun ilegálních přípravků na ochranu rostlin zabaveno během operace Silver Axe II

V součinnosti Europolu a Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) proběhla pod názvem Silver Axe II úspěšná akce, během níž se kompetentním orgánům v 16 členských zemích EU podařilo zajistit 122 tun nelegálních přípravků na ochranu rostlin neboli pesticidů.  Akce byla rozšířeným pokračováním Silver Axe I, která ve spolupráci 7 členských zemí EU proběhla v roce 2015.

Europol a OLAF podpořily intenzivní mezinárodní koordinovanou operaci, uskutečněnou v hlavních námořních přístavech, na letištích a na státních suchozemských hranicích Belgie, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Irska, Itálie, Litvy, Polska, Rumunska, Švédska, Slovenské republiky, Slovinska, Španělska, Velké Británie a organizátora akce, Nizozemska. Během desetidenní operace Silver Axe II zkontrolovaly kompetentní orgány z těchto 16 členských států EU více než 940 zásilek přípravků na ochranu rostlin.

Výsledkem operace bylo, že vyšetřovací orgány ze zúčastněných zemí nalezly téměř 122 tun ilegálních nebo padělaných přípravků, z nichž 48 případů[1] vedlo k zahájení dalšího vyšetřování danými autoritami.

"Tato operace opět demonstruje, že usilovná koordinovaná práce představuje klíčový prvek pro úspěšný zásah proti kriminálním činům těch, kteří v honbě za snadno získanými penězi ohrožují zdraví a bezpečnost našich občanů. Europol bude i nadále podporovat spolupráci donucovacích orgánů činných v trestním řízení se zástupci průmyslu zabývajícího se ochranou rostlin. Přispění Europolu založené na výměně informací a zpracování dat nepochybně v budoucnu usnadní další akce tohoto druhu," uvedl Wil van Gemert, zástupce výkonného ředitele pro operace Europolu.

Operace Silver Axe se nachází ve své druhé fázi a stává se tak pravidelnou akcí podporovanou Koordinovanou koalicí proti kriminalitě v otázkách duševního vlastnictví Europolu (IPC3).  Počet zúčastněných zemí se zdvojnásobil, což pro tuto rostoucí iniciativu již nyní představuje velký úspěch. Iniciativa je zaměřena na rostoucí hrozbu výroby nepovolených přípravků na ochranu rostlin se zaměřením na jejich prodej a umístění na trh EU (dovozy), dále na porušování práv duševního vlastnictví jako jsou ochranné známky, patenty a autorská práva, jakož i na nekvalitní přípravky. Během operace odborníci Europolu sdíleli a analyzovali data obdržená od zúčastněných zemí, spolupracovali se zúčastněnými stranami ze soukromého sektoru a na požádání poskytovali podporu na místě. OLAF poskytl Europolu informace o podezřelých kontejnerech s přípravky překládaných v Evropské unii.

Velmi důležitá pro úspěch akce byla také spolupráce se soukromým sektorem a dalšími evropskými a mezinárodními orgány. CropLife International, European Crop Protection Association (ECPA, Evropská asociace pro ochranu rostlin) a European Crop Care Association (ECCA) jako zástupci průmyslu ochrany rostlin a Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise (DG SANTE), OLAF, INTERPOL a FAO jako zástupci veřejného sektoru se společně podíleli na přípravné fázi stejně jako na realizaci akce samotné. Důležitou úlohu sehrály orgány ze soukromého sektoru, zejména pak Polská asociace ochrany rostlin PSOR.

"Padělatelé se zaměřují na výrobu přípravků na ochranu rostlin stejnou měrou jako na všechny výrobky s vysokou hodnotou, ale na rozdíl od padělané obuvi nebo triček představují padělané a nelegální přípravky velmi vážné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Je třeba aplikovat nulovou toleranci pro kriminální aktivity tohoto typu. Silver Axe opět poukázala na rozsah problému a potřebu pokračovat v boji proti němu," řekl Graeme Taylor, ředitel ECPA pro vztah s veřejností.

"Úspěch této operace nelze měřit pouze zadržením 122 tun nelegálních přípravků na ochranu rostlin. Přinejmenším stejně důležitá je spolupráce mezi donucovacími orgány rostoucího počtu členských států. Koordinovaná akce povede ke zvýšení účinnosti boje proti této formě organizovaného zločinu, která ohrožuje lidské zdraví, plodiny a životní prostředí," konstatoval Hans Mattaar, technický ředitel společnosti ECCA.

 

[1] Mezi porušení patří: padělané přípravky (např. porušení duševního vlastnictví/ neoriginální produkty), nedovolené přípravky (např. neznámé produkty potenciálně obsahující nepovolené chemické látky) nebo nepravdivé prohlášení (např. transport nebezpečného zboží)

 

Zdroj: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/122-tons-of-illegal-or-counterfeit-pesticides-seized-during-operation-silver-axe-ii

    

 

 

 

 

 

 

 

16. 9. 2016 - Evropská komise: Kritéria pro stanovení endokrinních disruptorů

 

Sbor komisařů dne 15. června 2016 představil dva samostatné návrhy opatření, která upřesňují kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů, a konkrétně způsoby, jak by měla být identifikace endokrinních disruptorů prováděna:

  • jeden akt v přenesené pravomoci obsahující kritéria pro chemické látky spadající do oblasti působnosti nařízení o biocidních přípravcích
  • nařízení Komise, které obsahuje kritéria platná pro chemické látky spadající do oblasti působnosti nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a které bude muset být přijato regulativním postupem s kontrolou.

Dokument česky zde:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2152_cs.htm

Přehledné informace o endokrinních disruptorech na stránkách Komise:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2151_cs.htm

30. 6. byla zahájena veřejná konzultace k navrženým kritériím, do které se zapojila CCPA, ECPA i další organizace.
Komentáře jsou dostupné zde:
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/share-your-views_en

Komise požádala členské státy o jejich stanovisko a zpracování národní pozice.
21. 9. se koná jednání stálého výboru Komise (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed – SCoPAFF), které bude zaměřeno pouze na endokrinní disruptory.
http://ec.europa.eu/food/plant/docs/sc_phyto_20160921_pppl_agenda.pdf

Na listopadovém nebo prosincovém jednání SCoPAFF by mohla být kritéria pro stanovení endokrinních disruptorů schválena.

12. 7. 2016 - Evropská komise: hlasování o glyfosátu

Včera hlasoval Stálý výbor Evropské komise opět o glyfosátu. Na konci června sice Komise prodloužila používání glyfosátu o 18 měsíců, ale dnes doporučila členským státům zpřísnit podmínky použití. Tedy zakázat použití ko-formulantu POE-tallowamine v přípravcích s glyfosátem, omezit použití před sklizní a také ve veřejné zeleni.
Do konce roku 2017 je tedy použití glyfosátu povoleno, ale Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zpracuje přehodnocení toxicity glyfosátu.

25. 4. 2016 - Konference o pesticidech na MZe

V květnu se bude na ministerstvu zemědělství konat konference, které se zúčastní řada odborníků z ČR i ze zahraničí. Tématem konference jsou pesticidy, posuzování rizik, politické i vědecké pohledy, role jednotlivých úřadů během procesu povolování, pesticidy v životním prostředí a rezidua, kontrola používání pesticidů, role průmyslu vyrábějícího přípravky na ochranu rostlin a také problematika falšování.

Vstup na konferenci – volný po předchozí registraci nejpozději do pátku 6. 5. 2016 zasláním oznámení o účasti na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kapacita sálu je omezena, doporučujeme včasnou registraci.

 

Pozvanka

Program

 

14. 4. 2016 - Česká asociace ochrany rostlin vítá usnesení Evropského parlamentu o glyfosátu

Dne 13. dubna 2016 bylo plénem Evropského parlamentu odhlasováno nezávazné usnesení o návrhu prováděcího nařízení Evropské komise, kterým se obnovuje schválení účinné látky glyfosát. Ve svém usnesení Evropský parlament vyzývá Komisi, aby předložila nový návrh prováděcího nařízení s cílem lépe zohlednit udržitelné používání herbicidů obsahujících účinnou látku glyfosát. Česká asociace ochrany rostlin (CCPA) doufá, že členské státy EU a Evropská komise uslyší jasný vzkaz europoslanců, že by glyfosát měl být re-registrován.


Pracovní skupina pro glyfosát  tzv. Glyphosate Task Force (GTF) poukazuje na nutnost odpolitizování diskuse o glyfosátu a vítá konstruktivní dialog, který bude založen na faktech a bude veden v souladu s postupy a procesy stanovenými v platných právních předpisech. Poslední dobou jsme svědky šíření poplašných zpráv, dezinformací a nepodložených tvrzení, které brzdí schopnost vést informovanou debatu, což vyústilo ve ztrátu souvislostí ze strany některých skupin a neporozumění, proč vlastně zemědělci produkty obsahující glyfosát používají. Glyfosát je klíčovým nástrojem pro hubení plevelů a ochranu výnosů zemědělských plodin.


Evropská komise podporuje závěr Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), který konstatoval, že glyfosát nepředstavuje nepřijatelné riziko pro lidi, zvířata nebo životní prostředí a výsledky zkoumání nezakládají důvod pro klasifikaci glyfosátu jako pravděpodobného karcinogenu

 

Zdroje:

http://www.ecpa.eu/news/european-parliament-vote-glyphosate

http://www.glyphosate.eu/

18. 12. 2015 Europol zadržel 190 tun padělků přípravků na ochranu rostlin

Zdroj: Europol

 

V listopadu roku 2015 proběhla mezinárodní operace Europolu s krycím názvem Silver Axe (Stříbrná sekera). Tato operace byla zaměřena na trh s přípravky na ochranu rostlin a na jejich import do EU, včetně porušování práv duševního vlastnictví a copyrightu. V průběhu 12 dní proběhlo 350 kontrol v přístavech a na letištích v 7 státech Evropské unie, při kterých spolupracovaly orgány policie, celní správy i rostlinolékařského dozoru. Bylo objeveno překvapujících 190 tun nelegálních přípravků. Zároveň bylo zdokumentováno na 100 přestupků, které dále řeší příslušné úřady.

Zástupce ředitele Europolu pro operace v terénu Wil van Gemert sdělil, že tato operace je příkladem fungující přeshraniční spolupráce a aktivity Europolu. Dále zdůraznil, že Europol používá nulovou toleranci kriminálních činů, které ohrožují životy občanů EU.

K úspěchu operace přispěla i úzká spolupráce se zástupci průmyslu ochrany rostlin, konkrétně s organizacemi CropLife International, ECPA a ECCA (European Crop Care Association). Organizace se podílely jak na přípravné fázi, tak spolupracovaly i v průběhu operace.

Jean-Charles Bocquet, ředitel ECPA, ocenil nabídku Europolu ke spolupráci a připomněl zprávu Evropské komise, která odhaduje podíl padělaných přípravků na 10 % evropského trhu

15. 10. 2015 - Zahájení projektu SUI

CCPA se zapojila do projektu Evropské asociace ochrany rostlin (ECPA) na podporu ochrany zdraví při používání přípravků na ochranu rostlin.

Projekt pod zkratkou SUI - Safe and Sustainable Use - Bezpečné a udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin - je zaměřen na osvětu při používání přípravků, na ochranu zdraví osob nakládajících s přípravky a na ochranu životního prostředí. Na našem webu se mu věnuje celá stránka v sekci Projekty.

Při realizaci spolupracuje CCPA s Českou společností rostlinolékařskou.

Na úvod jsme zorganizovali zahajovací seminář pro zájemce z řad odborné veřejnosti z oboru ochrany zdraví. Seminář se konal v Praze na Novotného lávce a pozváni na něj byli především zástupci dotčených úřadů a vědeckých institucí.

K projektu byla také vydaná tisková zpráva.