Copyright 2019 - ČESKÁ ASOCIACE OCHRANY ROSTLIN

Legislativa

ČESKÁ REPUBLIKA:

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství 

zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči

Vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském 

Vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

EVROPSKÁ UNIE:

1107/2009 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh 

540/2011 - Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se provádí nařízení č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek

544/2011 - Nařízení Komise (EU), kterým se provádí nařízení č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na údaje o účinných látkách

545/2011 - Nařízení Komise (EU), kterým se provádí nařízení č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na údaje o přípravcích na ochranu rostlin

546/2011 - Nařízení Komise (EU), kterým se provádí nařízení č. 1107/2009, pokud jde o jednotné zásady pro hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin

547/2011 - Nařízení Komise (EU), kterým se provádí nařízení č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin

1185/2009 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) o statistice pesticidů

2009/128/ES - Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů