Copyright 2019 - ČESKÁ ASOCIACE OCHRANY ROSTLIN

17. 9. 2018 - Tisková zpráva - glyfosát

Stanovisko CCPA k tiskové zprávě Ministerstva zemědělství o plánu omezit používání glyfosátu:

Navrhovaný plošný zákaz použití přípravků s účinnou látkou glyfosát pro předsklizňové aplikace, nebo omezení plošného používání na orné půdě je pro zemědělce špatnou zprávou snižující konkurenceschopnost českého zemědělství.  
Glyfosát se v zemědělství používá již od roku 1974 a za tu dobu se stal pravděpodobně nejrozšířenějším herbicidem na světě vůbec. Jedná se o látku, která byla opakovaně schválena různými regulatorními systémy na světě jako bezpečná.

V roce 2015 publikovala Mezinárodní agentura a pro výzkum rakoviny (IARC) v Lyonu studii, kde glyfosát klasifikovala jako pravděpodobný karcinogen – kategorie 2a . Tato studie, která vyvolala velký zájem laické i  odborné veřejnosti, byla následně podrobena odbornému zkoumání mnoha národních i mezinárodních regulatorních orgánů. Ani jeden z nich však nepotvrdil závěry IARC a neklasifikoval glyfosát jako karcinogen.


„V současné době je glyfosát pro zemědělskou praxi nenahraditelnou látkou a pokud dojde k jeho nahrazení, tak látkou s výrazně horšími ekotoxikologickými vlastnostmi. “ řekla Eliška Princová, ředitelka České asociace ochrany rostlin. Česká republika se tímto navrhovaným opatřením stane první zemí na světě, kde pěstitelé nebudou moci využívat plošnou aplikací glyfosátu proti plevelům před setím plodin, což bude mít mimořádný dopad jak pro zemědělce, kteří glyfosát používají v půdoochranných technologiích, které přispívají ke snížení rizik vodní a větrné eroze, tak i pro farmáře používající konvenční technologie a glyfosát používají jen v případech většího zaplevelení.
 „Domníváme se, že by Česká republika měla i nadále respektovat výsledky zkoumání regulatorního systému EU, který lze jistě označit za jeden z nejkompetentnějších na světě. Znevažování a nerespektování hodnocení odborných orgánů jako je EFSA nebo ECHA z našeho pohledu není cestou, kterou bychom podporovali, uvedla Princová.


Ministerstvo zemědělství by zákazem předsklizňových aplikací a plošného používání glyfosátu zašlo pravděpodobně výrazně nad rámec legislativních předpisů EU. Vzhledem k tomu, že zemědělci z okolních zemí takto omezeni nejsou, bude poškozena konkurenceschopnost nejen českého zemědělství, ale i jiných hospodářských odvětví, které nespadají pod resortní působení Ministerstva zemědělství.