Copyright 2019 - ČESKÁ ASOCIACE OCHRANY ROSTLIN

8. 8. 2017 - Endokrinní disruptory

Endokrinní disruptory jsou látky, které ovlivňují hormonální systém zvířat i lidí, a momentálně jsou spolu s nenonikotinoidy v hledáčku Evropské komise. Pokud by byly plošně zakázány všechny látky, které mají tyto vlastnosti, mohla by se z trhu ztratit celá řada přípravků na ochranu rostlin.

Evropská komise od roku 2016 projednávala návrh, kterým by měnila přílohu II nařízení (ES) č. 1107/2009 o přípravcích na ochranu rostlin  a stanovila v něm vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému. Nyní v červenci roku 2017 po několika přepracováváních textu a vyjednávání získala Komise potřebnou většinou členských států Unie. Nutno podotknout, že i mezi podporovateli byla skupiny zemí, která návrh EK „akceptovala“ pouze výměnou za příslib, že Komise vypracuje vodítka pro uplatňování pravidel a hlavně, připraví návrh textu změny nařízením, kterým umožní v jasně definovaných případech možnost zachování přípravků na ochranu rostlin na trhu, bude-li k tomu důvod např. zohledněním přínosu oproti snížením možných rizik, socio-ekonomických dopadů nebo nemožnosti použití jiné látky proti dané chorobě rostlin. Nutno dodat, že jistou míru nedůvěry Komisi vyjádřily státy jako Spojené království, Polsko, Maďarsko a Lotyšsko tím, že návrh přímo nepodpořily a zdržely se hlasování – právě z důvodu absence záruk pro udržení zemědělské produkce na svém území.

Česká republika, naprosto konstantně se svým dřívějším vyjádřením, návrh Komise nepodpořila.

V podobném duchu, ale v jiné „schvalovací proceduře“ proběhlo přijetí návrhu stanovení vědeckých kritérií pro endokrinní disruptory dle nařízení č. 528/2012 o biocidních produktech. Zde měla Komise cestu ještě lehčí, členské státy potřebuje pouze pro konzultaci a navíc přijetí tohoto návrhu nastalo až po návrhu k přípravkům na ochranu rostlin. 

Nyní můžeme očekávat vyjádření Evropského parlamentu a Rady k oběma návrhům. I vzhledem k „prázdninám“ Bruselu nejdříve v horizontu 3 měsíců. Poté, nebude-li vznesena připomínka ani jedné i institucí, budou návrhy zveřejněny v úředním věstníku Evropské Unie a vstoupí v platnost.

V mezičase připraví Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská chemická agentura (ECHA) vodítka pro správnou implementaci nařízení napříč Unií.

Pro ty země, které projevily náklonost Evropské komisi výměnou za svůj hlas, nezbude jen doufat, že Komise svému slibu dostojí, připraví a posléze i přijme změnu nařízení tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví lidí a životního prostředí při současné možnosti produkce potravin rostlinného původu v zemích Unie.