Copyright 2019 - ČESKÁ ASOCIACE OCHRANY ROSTLIN

28. 7. 2017 - Neonikotinoidy v Evropské unii

Zákaz moření neonikotinoidy (NNI) = „včelí“ téma Evropské komise

 

V roce 2013 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení [1] Evropské komise č. 485/2013, kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahující klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid. Tímto nařízením bylo dotčeno i použití mořeného osiva v České republice. Povoleno bylo pouze foliální použití těchto přípravků (pozn.: tedy aplikace na již rostoucí rostlinu) a současně byly stanoveny přesné a přísné podmínky jejich aplikace. Tyto podmínky nyní Evropská komise reviduje.

V současné době  probíhají na evropské úrovni v podstatě dvě činnosti. První – přehodnocení zákazu moření a druhá, přehodnocení podmínek pro použití přípravku na dosud povolené aplikace. Téma je již značně zpolitizováno a některé země (např. Francie) dokonce zvažují, že tyto látky na svém území zakáží úplně.

Mořidla
Původní záměr Evropské komise  „ochránit“ včely (nebo přesněji opylovače obecně) e se zákazem moření NNI bohužel nepodařilo dosáhnout. Naopak, zvýšila se spotřeba ostatních přípravků na ochranu rostlin v době vegetace. Dopadovou studii HFFA (zkratka: The Humboldt Forum for Food and Agriculture)   naleznete zde, popřípadě krátký schématický souhrn v angličtině zde. Naprosto logická je v tomto ohledu  i značná podpora zemědělců, kteří požadují  přehodnocení zákazu  moření neonikotinoidy, neboť následné ošetření rostlin bez možnosti moření má významné enviro-socio-ekonomické dopady na produkci kvalitních a cenově dostupných potravin na území EU.

Přehodnocení podmínek použití
Evropská komise ve výše uvedeném nařízení vyzvala „oznamovatele“ (subjekty, které mají registraci přípravku a žádají o povolení), aby do konce roku 2014 předložili Komisi, kompetentním orgánům v členských státech a Úřadu pro bezpečnost potravin Evropské Unie (EFSA) dodatečné doplňující informace (např. dopady na opylovače jiné než včely, nebo akutní a dlouhodobé riziko pro přežití včelstva a jeho další rozvoj a riziko pro včelí plod v důsledku příjmu kontaminovaného nektaru a pylu atd.) s tím, že tyto informace vyhodnotí a na základě všech nových dostupných  dat přehodnotí možnosti dalšího použití NNI. Komise a EFSA samozřejmě budou pracovat nejen s daty oznamovatelů, ale i s dalšími studiemi, jako je např.  nedávno publikovaná práce B. A. Woodstooka v časopisu Science - odkaz na anglický text zde.

Pokračování diskuze a případné rozhodnutí na úrovni EK je očekáváno na podzim tohoto roku.

 

[1] PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky