Copyright 2019 - ČESKÁ ASOCIACE OCHRANY ROSTLIN

14. 7. 2017 - 122 tun ilegálních přípravků na ochranu rostlin zabaveno během operace Silver Axe II

V součinnosti Europolu a Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) proběhla pod názvem Silver Axe II úspěšná akce, během níž se kompetentním orgánům v 16 členských zemích EU podařilo zajistit 122 tun nelegálních přípravků na ochranu rostlin neboli pesticidů.  Akce byla rozšířeným pokračováním Silver Axe I, která ve spolupráci 7 členských zemí EU proběhla v roce 2015.

Europol a OLAF podpořily intenzivní mezinárodní koordinovanou operaci, uskutečněnou v hlavních námořních přístavech, na letištích a na státních suchozemských hranicích Belgie, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Irska, Itálie, Litvy, Polska, Rumunska, Švédska, Slovenské republiky, Slovinska, Španělska, Velké Británie a organizátora akce, Nizozemska. Během desetidenní operace Silver Axe II zkontrolovaly kompetentní orgány z těchto 16 členských států EU více než 940 zásilek přípravků na ochranu rostlin.

Výsledkem operace bylo, že vyšetřovací orgány ze zúčastněných zemí nalezly téměř 122 tun ilegálních nebo padělaných přípravků, z nichž 48 případů[1] vedlo k zahájení dalšího vyšetřování danými autoritami.

"Tato operace opět demonstruje, že usilovná koordinovaná práce představuje klíčový prvek pro úspěšný zásah proti kriminálním činům těch, kteří v honbě za snadno získanými penězi ohrožují zdraví a bezpečnost našich občanů. Europol bude i nadále podporovat spolupráci donucovacích orgánů činných v trestním řízení se zástupci průmyslu zabývajícího se ochranou rostlin. Přispění Europolu založené na výměně informací a zpracování dat nepochybně v budoucnu usnadní další akce tohoto druhu," uvedl Wil van Gemert, zástupce výkonného ředitele pro operace Europolu.

Operace Silver Axe se nachází ve své druhé fázi a stává se tak pravidelnou akcí podporovanou Koordinovanou koalicí proti kriminalitě v otázkách duševního vlastnictví Europolu (IPC3).  Počet zúčastněných zemí se zdvojnásobil, což pro tuto rostoucí iniciativu již nyní představuje velký úspěch. Iniciativa je zaměřena na rostoucí hrozbu výroby nepovolených přípravků na ochranu rostlin se zaměřením na jejich prodej a umístění na trh EU (dovozy), dále na porušování práv duševního vlastnictví jako jsou ochranné známky, patenty a autorská práva, jakož i na nekvalitní přípravky. Během operace odborníci Europolu sdíleli a analyzovali data obdržená od zúčastněných zemí, spolupracovali se zúčastněnými stranami ze soukromého sektoru a na požádání poskytovali podporu na místě. OLAF poskytl Europolu informace o podezřelých kontejnerech s přípravky překládaných v Evropské unii.

Velmi důležitá pro úspěch akce byla také spolupráce se soukromým sektorem a dalšími evropskými a mezinárodními orgány. CropLife International, European Crop Protection Association (ECPA, Evropská asociace pro ochranu rostlin) a European Crop Care Association (ECCA) jako zástupci průmyslu ochrany rostlin a Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise (DG SANTE), OLAF, INTERPOL a FAO jako zástupci veřejného sektoru se společně podíleli na přípravné fázi stejně jako na realizaci akce samotné. Důležitou úlohu sehrály orgány ze soukromého sektoru, zejména pak Polská asociace ochrany rostlin PSOR.

"Padělatelé se zaměřují na výrobu přípravků na ochranu rostlin stejnou měrou jako na všechny výrobky s vysokou hodnotou, ale na rozdíl od padělané obuvi nebo triček představují padělané a nelegální přípravky velmi vážné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Je třeba aplikovat nulovou toleranci pro kriminální aktivity tohoto typu. Silver Axe opět poukázala na rozsah problému a potřebu pokračovat v boji proti němu," řekl Graeme Taylor, ředitel ECPA pro vztah s veřejností.

"Úspěch této operace nelze měřit pouze zadržením 122 tun nelegálních přípravků na ochranu rostlin. Přinejmenším stejně důležitá je spolupráce mezi donucovacími orgány rostoucího počtu členských států. Koordinovaná akce povede ke zvýšení účinnosti boje proti této formě organizovaného zločinu, která ohrožuje lidské zdraví, plodiny a životní prostředí," konstatoval Hans Mattaar, technický ředitel společnosti ECCA.

 

[1] Mezi porušení patří: padělané přípravky (např. porušení duševního vlastnictví/ neoriginální produkty), nedovolené přípravky (např. neznámé produkty potenciálně obsahující nepovolené chemické látky) nebo nepravdivé prohlášení (např. transport nebezpečného zboží)

 

Zdroj: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/122-tons-of-illegal-or-counterfeit-pesticides-seized-during-operation-silver-axe-ii