Copyright 2017 - ČESKÁ ASOCIACE OCHRANY ROSTLIN

14. 6. 2017 - 122 tun ilegálních přípravků na ochranu rostlin zabaveno během operace Silver Axe II

V součinnosti Europolu a Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) proběhla pod názvem Silver Axe II úspěšná akce, během níž se kompetentním orgánům v 16 členských zemích EU podařilo zajistit 122 tun nelegálních přípravků na ochranu rostlin neboli pesticidů.  Akce byla rozšířeným pokračováním Silver Axe I, která ve spolupráci 7 členských zemí EU proběhla v roce 2015.

Europol a OLAF podpořily intenzivní mezinárodní koordinovanou operaci, uskutečněnou v hlavních námořních přístavech, na letištích a na státních suchozemských hranicích Belgie, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Irska, Itálie, Litvy, Polska, Rumunska, Švédska, Slovenské republiky, Slovinska, Španělska, Velké Británie a organizátora akce, Nizozemska. Během desetidenní operace Silver Axe II zkontrolovaly kompetentní orgány z těchto 16 členských států EU více než 940 zásilek přípravků na ochranu rostlin.

Výsledkem operace bylo, že vyšetřovací orgány ze zúčastněných zemí nalezly téměř 122 tun ilegálních nebo padělaných přípravků, z nichž 48 případů[1] vedlo k zahájení dalšího vyšetřování danými autoritami.

"Tato operace opět demonstruje, že usilovná koordinovaná práce představuje klíčový prvek pro úspěšný zásah proti kriminálním činům těch, kteří v honbě za snadno získanými penězi ohrožují zdraví a bezpečnost našich občanů. Europol bude i nadále podporovat spolupráci donucovacích orgánů činných v trestním řízení se zástupci průmyslu zabývajícího se ochranou rostlin. Přispění Europolu založené na výměně informací a zpracování dat nepochybně v budoucnu usnadní další akce tohoto druhu," uvedl Wil van Gemert, zástupce výkonného ředitele pro operace Europolu.

Operace Silver Axe se nachází ve své druhé fázi a stává se tak pravidelnou akcí podporovanou Koordinovanou koalicí proti kriminalitě v otázkách duševního vlastnictví Europolu (IPC3).  Počet zúčastněných zemí se zdvojnásobil, což pro tuto rostoucí iniciativu již nyní představuje velký úspěch. Iniciativa je zaměřena na rostoucí hrozbu výroby nepovolených přípravků na ochranu rostlin se zaměřením na jejich prodej a umístění na trh EU (dovozy), dále na porušování práv duševního vlastnictví jako jsou ochranné známky, patenty a autorská práva, jakož i na nekvalitní přípravky. Během operace odborníci Europolu sdíleli a analyzovali data obdržená od zúčastněných zemí, spolupracovali se zúčastněnými stranami ze soukromého sektoru a na požádání poskytovali podporu na místě. OLAF poskytl Europolu informace o podezřelých kontejnerech s přípravky překládaných v Evropské unii.

Velmi důležitá pro úspěch akce byla také spolupráce se soukromým sektorem a dalšími evropskými a mezinárodními orgány. CropLife International, European Crop Protection Association (ECPA, Evropská asociace pro ochranu rostlin) a European Crop Care Association (ECCA) jako zástupci průmyslu ochrany rostlin a Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise (DG SANTE), OLAF, INTERPOL a FAO jako zástupci veřejného sektoru se společně podíleli na přípravné fázi stejně jako na realizaci akce samotné. Důležitou úlohu sehrály orgány ze soukromého sektoru, zejména pak Polská asociace ochrany rostlin PSOR.

"Padělatelé se zaměřují na výrobu přípravků na ochranu rostlin stejnou měrou jako na všechny výrobky s vysokou hodnotou, ale na rozdíl od padělané obuvi nebo triček představují padělané a nelegální přípravky velmi vážné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Je třeba aplikovat nulovou toleranci pro kriminální aktivity tohoto typu. Silver Axe opět poukázala na rozsah problému a potřebu pokračovat v boji proti němu," řekl Graeme Taylor, ředitel ECPA pro vztah s veřejností.

"Úspěch této operace nelze měřit pouze zadržením 122 tun nelegálních přípravků na ochranu rostlin. Přinejmenším stejně důležitá je spolupráce mezi donucovacími orgány rostoucího počtu členských států. Koordinovaná akce povede ke zvýšení účinnosti boje proti této formě organizovaného zločinu, která ohrožuje lidské zdraví, plodiny a životní prostředí," konstatoval Hans Mattaar, technický ředitel společnosti ECCA.

 

[1] Mezi porušení patří: padělané přípravky (např. porušení duševního vlastnictví/ neoriginální produkty), nedovolené přípravky (např. neznámé produkty potenciálně obsahující nepovolené chemické látky) nebo nepravdivé prohlášení (např. transport nebezpečného zboží)

 

Zdroj: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/122-tons-of-illegal-or-counterfeit-pesticides-seized-during-operation-silver-axe-ii

16. 9. 2016 - Evropská komise: Kritéria pro stanovení endokrinních disruptorů

 

Sbor komisařů dne 15. června 2016 představil dva samostatné návrhy opatření, která upřesňují kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů, a konkrétně způsoby, jak by měla být identifikace endokrinních disruptorů prováděna:

  • jeden akt v přenesené pravomoci obsahující kritéria pro chemické látky spadající do oblasti působnosti nařízení o biocidních přípravcích
  • nařízení Komise, které obsahuje kritéria platná pro chemické látky spadající do oblasti působnosti nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a které bude muset být přijato regulativním postupem s kontrolou.

Dokument česky zde:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2152_cs.htm

Přehledné informace o endokrinních disruptorech na stránkách Komise:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2151_cs.htm

30. 6. byla zahájena veřejná konzultace k navrženým kritériím, do které se zapojila CCPA, ECPA i další organizace.
Komentáře jsou dostupné zde:
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/share-your-views_en

Komise požádala členské státy o jejich stanovisko a zpracování národní pozice.
21. 9. se koná jednání stálého výboru Komise (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed – SCoPAFF), které bude zaměřeno pouze na endokrinní disruptory.
http://ec.europa.eu/food/plant/docs/sc_phyto_20160921_pppl_agenda.pdf

Na listopadovém nebo prosincovém jednání SCoPAFF by mohla být kritéria pro stanovení endokrinních disruptorů schválena.

12. 7. 2016 - Evropská komise: hlasování o glyfosátu

Včera hlasoval Stálý výbor Evropské komise opět o glyfosátu. Na konci června sice Komise prodloužila používání glyfosátu o 18 měsíců, ale dnes doporučila členským státům zpřísnit podmínky použití. Tedy zakázat použití ko-formulantu POE-tallowamine v přípravcích s glyfosátem, omezit použití před sklizní a také ve veřejné zeleni.
Do konce roku 2017 je tedy použití glyfosátu povoleno, ale Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zpracuje přehodnocení toxicity glyfosátu.

25. 4. 2016 - Konference o pesticidech na MZe

V květnu se bude na ministerstvu zemědělství konat konference, které se zúčastní řada odborníků z ČR i ze zahraničí. Tématem konference jsou pesticidy, posuzování rizik, politické i vědecké pohledy, role jednotlivých úřadů během procesu povolování, pesticidy v životním prostředí a rezidua, kontrola používání pesticidů, role průmyslu vyrábějícího přípravky na ochranu rostlin a také problematika falšování.

Vstup na konferenci – volný po předchozí registraci nejpozději do pátku 6. 5. 2016 zasláním oznámení o účasti na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kapacita sálu je omezena, doporučujeme včasnou registraci.

 

Pozvanka

Program

 

14. 4. 2016 - Česká asociace ochrany rostlin vítá usnesení Evropského parlamentu o glyfosátu

Dne 13. dubna 2016 bylo plénem Evropského parlamentu odhlasováno nezávazné usnesení o návrhu prováděcího nařízení Evropské komise, kterým se obnovuje schválení účinné látky glyfosát. Ve svém usnesení Evropský parlament vyzývá Komisi, aby předložila nový návrh prováděcího nařízení s cílem lépe zohlednit udržitelné používání herbicidů obsahujících účinnou látku glyfosát. Česká asociace ochrany rostlin (CCPA) doufá, že členské státy EU a Evropská komise uslyší jasný vzkaz europoslanců, že by glyfosát měl být re-registrován.


Pracovní skupina pro glyfosát  tzv. Glyphosate Task Force (GTF) poukazuje na nutnost odpolitizování diskuse o glyfosátu a vítá konstruktivní dialog, který bude založen na faktech a bude veden v souladu s postupy a procesy stanovenými v platných právních předpisech. Poslední dobou jsme svědky šíření poplašných zpráv, dezinformací a nepodložených tvrzení, které brzdí schopnost vést informovanou debatu, což vyústilo ve ztrátu souvislostí ze strany některých skupin a neporozumění, proč vlastně zemědělci produkty obsahující glyfosát používají. Glyfosát je klíčovým nástrojem pro hubení plevelů a ochranu výnosů zemědělských plodin.


Evropská komise podporuje závěr Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), který konstatoval, že glyfosát nepředstavuje nepřijatelné riziko pro lidi, zvířata nebo životní prostředí a výsledky zkoumání nezakládají důvod pro klasifikaci glyfosátu jako pravděpodobného karcinogenu

 

Zdroje:

http://www.ecpa.eu/news/european-parliament-vote-glyphosate

http://www.glyphosate.eu/

18. 12. 2015 Europol zadržel 190 tun padělků přípravků na ochranu rostlin

Zdroj: Europol

 

V listopadu roku 2015 proběhla mezinárodní operace Europolu s krycím názvem Silver Axe (Stříbrná sekera). Tato operace byla zaměřena na trh s přípravky na ochranu rostlin a na jejich import do EU, včetně porušování práv duševního vlastnictví a copyrightu. V průběhu 12 dní proběhlo 350 kontrol v přístavech a na letištích v 7 státech Evropské unie, při kterých spolupracovaly orgány policie, celní správy i rostlinolékařského dozoru. Bylo objeveno překvapujících 190 tun nelegálních přípravků. Zároveň bylo zdokumentováno na 100 přestupků, které dále řeší příslušné úřady.

Zástupce ředitele Europolu pro operace v terénu Wil van Gemert sdělil, že tato operace je příkladem fungující přeshraniční spolupráce a aktivity Europolu. Dále zdůraznil, že Europol používá nulovou toleranci kriminálních činů, které ohrožují životy občanů EU.

K úspěchu operace přispěla i úzká spolupráce se zástupci průmyslu ochrany rostlin, konkrétně s organizacemi CropLife International, ECPA a ECCA (European Crop Care Association). Organizace se podílely jak na přípravné fázi, tak spolupracovaly i v průběhu operace.

Jean-Charles Bocquet, ředitel ECPA, ocenil nabídku Europolu ke spolupráci a připomněl zprávu Evropské komise, která odhaduje podíl padělaných přípravků na 10 % evropského trhu

15. 10. 2015 - Zahájení projektu SUI

CCPA se zapojila do projektu Evropské asociace ochrany rostlin (ECPA) na podporu ochrany zdraví při používání přípravků na ochranu rostlin.

Projekt pod zkratkou SUI - Safe and Sustainable Use - Bezpečné a udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin - je zaměřen na osvětu při používání přípravků, na ochranu zdraví osob nakládajících s přípravky a na ochranu životního prostředí. Na našem webu se mu věnuje celá stránka v sekci Projekty.

Při realizaci spolupracuje CCPA s Českou společností rostlinolékařskou.

Na úvod jsme zorganizovali zahajovací seminář pro zájemce z řad odborné veřejnosti z oboru ochrany zdraví. Seminář se konal v Praze na Novotného lávce a pozváni na něj byli především zástupci dotčených úřadů a vědeckých institucí.

K projektu byla také vydaná tisková zpráva.